۱ مهر , ۱۳۹۲

 

محمد علی قاسمی پور معاونت فنی
علی مرتضایی فرد مدیر کارخانه
مهدی نصیری مدیر پشتیبانی
محمدرضا محمدی سرپرست گروه نقشه برداری
محبوبه ترکمان سرپرست دفتر فنی (دفتر مرکزی)
برزو رحیمی جیحون آبادی مدیر مالی و اداری (دفتر مرکزی)
علی مظفری زاده مدیر مالی و اداری (کارگاه)
سجاد حسین زاده مدیر فنی و برنامه ریزی کارخانه
سید اسماعیل رشیدی تکنسین حفاری و تزریق