۲۲ مرداد , ۱۳۹۲

 

rahimi لیسانس اقتصاد نظری/دانشگاه شیراز
۱۷سال سابقه کار

سوابق کار
۱۳۸۸تاکنون مدیر امور مالی در شرکت فراز عمران تدبیر
۱۳۸۷تا۱۳۸۸ حسابدار دفتر مرکزی در شرکت فریاب جنوب
۱۳۸۴ تا۱۳۸۷ حسابدار دفتر مرکزی در شرکت کشش
۱۳۸۳تا۱۳۸۴ حسابدار پروژه در شرکت فریاب جنوب
۱۳۸۲تا۱۳۸۳ حسابدار پروژه در شرکت کشش
۱۳۷۵تا۱۳۸۲ حسابدار پروژه در شرکت تأمین راه
تجربیات کاری
  • مسئول امور مالی بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی دشت مغان در شرکت تأمین راه
  • مسئول امور مالی عملیات زهکشی و بهسازی کانال و نصب نیم لوله دشت مغان در شرکت تأمین راه
  • مسئول امور مالی احداث شبکه های آبیاری و زهکشی دشت دربند کرمانشاه در شرکت کشش
  • مسئول امورمالی تحکیم و بازسازی تونل بلیتی شوشتر در شرکت فریاب جنوب