۲۷ آبان , ۱۳۹۲

 

 
دیپلم /تکنسین حفاری و تزریق/

۱۳ سال سابقه کارسوابق کار


۱۳۹۰تاکنون


مسئول اجرای حفاری و تزریق در شرکت فراز عمران تدبیر 

 

۱۳۸۵تا ۱۳۹۰

تکنسین حفاری و تزریق و سرپرست ژئوتکنیک در شرکت استراتوس

۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵

ناظر خرید در شرکت قدرکار

۱۳۸۲ تا  ۱۳۸۴

ناظر خرید و سرپرست شیفت در شرکت فریاب جنوب

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ 

تزریقکار در شرکت آب پای تهران