۱۶ آذر , ۱۳۹۲

Skokabi

کارشناس عمران-عمران / دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود/

۸ سال سابقه کار

سوابق کار
۱۳۹۲ تا کنون کارشناس دفتر فنی در شرکت فراز عمران تدبیر
۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ معاونت ستادی و کارشناس دفتر فنی و کنترل پروژه مدیریت طرح در شرکت نیک تراز ساخت
۱۳۸۴ کارشناس دفتر فنی پیمانکار اسکلت بتنی در شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن
۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ کارشناس دفتر فنی پیمانکار اسکلت بتنی در شرکت اتحادیه تعاونی مسکن سمنان
تجربیات فنی و مهندسی
  • کارشناس دفتر فنی پیمانکار اسکلت بتنی در مجتمع تجاری اتحادیه مسکن سمنان
  • کارشناس دفتر فنی پیمانکار اسکلت بتنی در مجتمع مسکونی فاز یک پارک سمنان
  • کارشناس دفتر فنی و کنترل پروژه مدیریت طرح در ساختمان ادارات مرکزی راه آهن جمهوری اسلامی ایران
  • معاونت ستادی مدیریت طرح در مجتمع مسکونی پردیسان
  • کارشناس دفتر فنی مدیریت طرح در مجتمع تجاری مسکونی امام رضا
  • معاونت ستادی مدیریت طرح در مجتمع تجاری اداری پارکینگ طبقاتی ریحانه
  • معاونت ستادی مدیریت طرح در مجتمع تجاری اداری ابن سینا