۲۷ شهریور , ۱۳۹۲

 

 

m.ghaytasvand


پرویز قیطاسوند/ رئیس هیات مدیره/کارشناس
مهندسی عمران/ دانشگاه تبریز/۲۴سال سابقه کار

rashidiسید محمد ابراهیم رشیدی/مدیرعامل/
کارشناس
ارشد زمین شناسی /دانشگاه شیراز/۲۰ سال سابقه کار

ghasemi


محمدحسین قاسمی/نایب رئیس هیات مدیره/
کارشناس
مدیریت / دانشگاه شهید چمران اهواز/ ۲۲ سال سابقه کار

dr-yasrebi


سید شهاب الدین یثربی/مشاورعالی و سهامدار/
دکترای مهندسی ژئوتکنیک / دانشگاه صنعتی شریف/ ۲۷ سال سابقه کار