۳۱ شهریور , ۱۳۹۲

 

hoseini


کارشناس زمین شناسی / دانشگاه آزاد بهبهان

 ۱۵ سال سابقه کار


سوابق کار
۱۳۸۸ تا کنون مدیر پروژه های سازه نگهبان یاس هنگام، مجتمع تجاری امیرکبیر، مجتمع تجاری ونک، ساختمان مرکزی بانک تات در شرکت فراز عمران تدبیر
۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ مدیر پروژه، جانشین مدیر پروژه، سرپرست کارگاه و معاون کارگاه در شرکت فریاب جنوب، در پروژه های پایدارسازی و سازه نگهبان ساختمان مرکزی شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت، مجتمع تجاری، اداری یادگار امام، پارکینگ طبقاتی گلابدره، مجتمع تجاری خلیج فارس، مجتمع مسکونی اختیاریه، مجتمع مسکونی چوکا، حوض خشک نکا
۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ معاون کارگاه در شرکت ارسا ساختمان، در کارگاه های حفاری و تزریق پرده آب بند سد سلمان فارسی، سد دوستی و مترو تهران
۱۳۷۷ تا ۱۳۷۸ کارشناس حفاری و تزریق در شرکتSES در سد مخزنی مارون