۲۳ مرداد , ۱۳۹۲

استفاده از انرژی ژئوترمال

با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی بخصوص در رابطه با انرژیهای با منشا فسیلی، شرکت فراز عمران تدبیر

تصمیم گرفت در زمینه استفاده از سایر منابع انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری

تحقیقاتی انجام داده و به سهم خود در کاهش هزینه های مصرف انرژی در دوره بهره برداری از این ساختمانها تلاش 

می نماید.

در جریان مطالعات انجام شده، که عمدتا بر منابع پاک و تجدید شونده انرژی متمرکز بود، مشخص شد که با توجه به

شرایط اقلیمی متفاوتی که در گستره وسیع کشور حاکم است استفاده از انرژی درونی زمین، که در تمام نقاط موجود و

قابل بهره برداری می باشد، بهترین گزینه ممکن در ایران است.در انتخاب این گزینه فراوانی منابع،در دسترس بودن،

همیشگی بودن، عدم آلودگی و ارزانی مورد توجه ویژه بوده است.

معیار مهم دیگری که علاوه بر نکات فوق در دستور کار قرار داشت وجود تجربیات قبلی و نیز وجود تکنولوژی و دانش

تخصصی همراه با امکانات بهره برداری و پشتیبانی در سطح جهان بوده است.

همچنین استفاده کاربردی از این انرژی در بسیاری از کشورهای جهان، بجز خاورمیانه نفتی، امری عادی و مرسوم می باشد.

دلیل عدم استفاده از این انرژی در خاور میانه وجود انرژی ارزان فسیلی می باشد که مانع هرگونه تلاش در استفاده از این

منبع بی پایان و پاک انرژی شده است. اکنون با توجه به نزدیک شدن قیمت مواد نفتی در ایران به قیمت واقعی و جهانی

آن، استفاده از این نوع انرژی در کشور ما نیز مقرون به صرفه گردیده است. در این رابطه می توان گفت که با استفاده از

انرژی گرمایشی زمینی، بین ۵۰تا۷۰درصد در هزینه انواع متعارف انرژی نظیر گاز، گازوئیل و برق صرفه جویی خواهد شد. 


مراجع عکسها:


http://academic.evergreen.edu

http://www.louisvillehomesblog.com

http://www.drenergysaver.com

1

Big_GeoThermal_FB1

3